Haalbaarheidsonderzoek

is uw casus uitvoerbaar?

Haalbaarheidsonderzoek

Twijfels wegnemen en resultaten uit uw casus van te voren duidelijk maken is het doel van een haalbaarheidsonderzoek.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft u dit inzicht. Welke resultaten zijn realistisch, welke middelen worden er ingezet en welke investering dit met zich meebrengt.

Op deze manier weet u voorafgaand wat de strategie zal zijn.  

Wat kunt u verwachten van een haalbaarheids-onderzoek?

Alle belangrijke gegevens worden tijdens dit onderzoek in kaart gebracht en bestudeerd. Met deze gegevens krijgen wij een goed inzicht in uw zaak.
Hiermee stellen we een plan van aanpak op en wordt de strategie bepaalt. Deze wordt met u in een persoonlijk gesprek besproken.

In het plan van aanpak geven we o.a. aan:

  • De aanleiding van het onderzoek
  • Het doel wat u voor ogen heeft
  • Middelen die we verwachten in te zetten
  • Planning
  • De kosten van het onderzoek.

U krijgt een helder zicht waarmee u bepaald of het onderzoek uitvoerbaar is.

Geïnteresseerd?

 

Veelgestelde vragen

Niet bekend met wat een particulier-onderzoeksbureau voor u kan betekenen lees dan onderstaande items

Wie kan een recherchebureau oprichten?

 Niet iedereen kan zomaar een beveiligingsorganisatie of recherchebureau beginnen. Hiervoor is een vergunning nodig.  Justis verleent de vergunning namens de minister van Veiligheid en Justitie. Justis vraagt advies aan de korpschef van de regionale eenheid waarin de aanvragende organisatie is gevestigd. De korpschef beoordeeld of de opzet en inrichting van de organisatie goed in elkaar zit. De politie maakt met het recherchebureau een afspraak voor een bezoek zodat zij dit goed kunnen beoordelen. Indien aan alle voorwaarden is voldaan verleent het ministerie van Veiligheid en Justitie een POB-nummer. Hierdoor weet u dat u te maken heeft met een officieel erkent recherchebureau.

Hoe word ik particulier onderzoeker?

Een particulier onderzoeker (ook wel particulier rechercheur of privé-detective genoemd) is een man of vrouw die gegevens vergaart en analyseert, veelal ten behoeve van het oplossen of voorkomen van een onrechtmatige daad of een misdrijf.  Om werkzaamheden als particulier onderzoeker te mogen uitvoeren moet men beschikken over het erkende ECABO diploma ‘Particulier Onderzoeker. Een particulier onderzoeker dient in het bezit te zijn van een gele pas. De afdeling Bijzondere Wetten doet achtergrondonderzoek alvorens de gele recherchepas af te geven en controleert periodiek – en onaangekondigd – op de naleving van wetten en regelingen.

Wat mag een privé detective onderzoeken?

 Tot de kerntaken van een privédetective behoren onder meer informatie verzamelen ten behoeve van bewijsvoering voor civiele- en strafrechtelijke geschillen, opsporingen van vermiste personen en goederen (eventueel met gebruikmaking van technische hulpmiddelen), toedrachtsonderzoeken en het uitvoeren van observaties, zowel statische (bijvoorbeeld door of vanuit observatievoertuig) als dynamische (bijvoorbeeld door gebruikmaking van track en tracing van voertuigen, vaartuigen, machines, goederen en personen). Daarnaast houden privédetectives en recherchebureaus zich bezig met overige informatieverstrekking (bijvoorbeeld voor antecedentenonderzoek) verkregen uit verschillende (open en half open) bronnen, en het verhoren van betrokkenen en getuigen. Ook valt Forensisch onderzoek  zoals DNA, dactyloscopisch en echtheidsonderzoek  tot de bezigheden van deze beroepsgroep.

Geheimhouding, hoe zit dit bij een particulieronderzoeker?

Regels waaraan een privédetective in Nederland moet voldoen worden onder andere gesteld in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Privédetectives dienen zich voor wat betreft het gebruik van onderzoeksmethoden en -middelen te houden aan de privacygedragscode die door de minister van Justitie algemeen verbindend is verklaard voor alle vergunninghoudende onderzoeksbureaus. De privacygedragscode stelt – net als de Wet bescherming persoonsgegevens – onder andere dat zij niet zomaar allerhande gegevens mogen verzamelen en verwerken zonder dat daar een gerechtvaardigd doel mee wordt gediend. Privédetectives hebben verder geen bevoegdheden anders dan elke burger die heeft. 

Proportionaliteit en subsidiariteit?

Een particulier onderzoeker dient ten alle tijden rekening te houden met het feit dat er evenredigheid moet zijn tussen het beoogde doel van het onderzoek en het te schenden rechtsbelang van de onderzochte persoon. Het te gebruiken onderzoeksmiddel moet in verhouding staan met het te bereiken doel (proportionaliteit) en het gebruikte middel moet in eerste instantie het minst zware middel zijn om dat doel te bereiken (subsidiariteit).

Kan ik ook een privé detective inhuren?

Iedereen kan een privé detective inhuren. Deze zal uw vragen toetsen aan de geldende regels en u schriftelijk informeren omtrent het te volgen pad en procedures. Vooraf zal het recherchebureau u de ingeschatte tijd en de daaraan verbonden kosten kenbaar maken.

u

Vul dan onderstaand contactformulier in

Neem contact op!

Waar vindt u ons en hoe kunt u contact opnemen?

Transportweg 96
9645 KX Veendam

Stuur ons een bericht