Stichting Onderzoeksbureau Integriteit

Privacybeleid

Privacy verklaring Onderzoeksbureau Integriteit

Bedrijfsrecherche, Particuliere recherche.

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit gevestigd aan de Transportweg 96 9645 KX Veendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens: www.onderzoeksbureauintegriteit.nl Transportweg 96 9645KX Veendam, info@onderzoeksbureauintegriteit.nl.

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit heeft een Functionaris Gegevensbescherming/ Data Protection Officer.

 

Hij is het aanspreekpunt van Stichting Onderzoeksbureau Integriteit

 

voor vragen over de wijze waarop Stichting Onderzoeksbureau Integriteit gegevens verwerkt en is te bereiken via info@onderzoeksbureauintegriteit.nl

 

Verwerking persoonsgegevens

 

Het is mogelijk dat Stichting Onderzoeksbureau Integriteit uw persoonsgegevens verwerkt doordat u gebruikmaakt van onze diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het kader van een onderzoek hebben verkregen.

 

Doel en grondslag gegevensverwerking

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Uitvoeren van rechercheonderzoeken.

 

Adviseren op het gebied van fraudepreventie & persoonlijke veiligheid.

 

Analyse van uw gedrag op de website om daarmee de website te kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te kunnen stemmen op uw voorkeuren.

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit recherche verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt zal Stichting Onderzoeksbureau Integriteit zorgdragen dat u tijdig wordt geïnformeerd over de van toepassing zijnde grondslag en wat dit mogelijk voor u betekent.

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit is verwerkinsgverantwoordelijke

 

De autoriteit persoonsgegevens schrijft aan de Nederlandse veiligheidsbranche:

 

“De AP meent dat een particulier onderzoeksbureau in beginsel als verwerkingsverantwoordelijke kan worden aangemerkt. Zo staat het ook in de huidige Gedragscode en dit wordt onder de AVG niet anders dan onder de WPB.

 

Wel is het zo dat uitzonderingen op de regel altijd mogelijk zijn, bijvoorbeeld in het geval een POB bij een omvangrijke klus een andere POB inhuurt om een deel van de gegevensverwerking voor hem uit te voeren (onder diens verantwoordelijkheid en naar diens instructies). Of in het geval bepaalde regelgeving dwingend voorschrijft dat een bepaalde opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking dient te blijven dragen.”

 

Bewaartermijnen

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Stichting Onderzoeksbureau Integriteit hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

 

Klantgegevens; maximaal 2 jaren na uitvoering van de opdracht, tenzij de wet voorschrijft om deze langer te bewaren; contactgegevens kunnen ook langer worden bewaard als de klant heeft aangegeven geïnformeerd te willen blijven worden

 

Onderzoeksgegevens; minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaren, tenzij een (dreigende) lopende procedure langer vereist

 

Sollicitatiegegevens; maximaal 4 weken dan wel 1 jaar,  maar dan met toestemming van de sollicitant

 

Camerabeelden; maximaal 4 weken, tenzij er sprake is van een incident

 

Browsegegevens; maximaal 6 maanden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is gezien de eerder benoemde doeleinden. Ook kan Stichting Onderzoeksbureau Integriteit partijen inschakelen om in haar opdracht en onder haar verantwoordelijkheid werkzaamheden voor haar uit te voeren, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Tenslotte kan Stichting Onderzoeksbureau Integriteit gegevens delen met haar advocaat teneinde de belangen van Stichting Onderzoeksbureau Integriteit in een juridische procedure te kunnen behartigen.

 

 Verwerkersovereenkomst

 

Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van Stichting Onderzoeksbureau Integriteit, sluit Stichting Onderzoeksbureau Integriteit een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Onderzoeksbureau Integriteit blijft verantwoordelijk voor deze verwerking

 

Cookies

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit gebruikt alleen technische-, functionele-  en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Stichting Onderzoeksbureau Integriteit wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

De AVG biedt aan u bepaalde rechten, die u onder gegeven voorwaarden kunt uitoefenen. Zo heeft u  het recht om Stichting Onderzoeksbureau Integriteit te vragen of Stichting Onderzoeksbureau Integriteit uw persoonsgegevens heeft verwerkt om vervolgens deze in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Onderzoeksbureau Integriteit. Ook kunt u recht hebben op zogenaamde gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Stichting Onderzoeksbureau Integriteit heeft verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ten slotte, heeft u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt voornoemde verzoeken sturen naar ghalid@onderzoeksbureauintegriteit.nl  waarna Stichting Onderzoeksbureau Integriteit op grond van de feiten en de AVG zal beoordelen of uw verzoek zal worden gehonoreerd.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klacht & beroepsmogelijkheid

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit heeft een interne klachtprocedure. Indien u meent dat Stichting Onderzoeksbureau Integriteit een fout heeft gemaakt tijdens het uitvoeren van haar werkzaamheden kunt u een klacht indienen. De directeur van Stichting Onderzoeksbureau Integriteit zal uw klacht in behandeling nemen, u horen omtrent uw klacht en een beslissing nemen over uw klacht.

 

Indien u na het doorlopen van de klachtprocedure meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van de beslissing van de directeur over uw klacht in beroep bij de beroepscommissie van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit heeft alle maatregelen getroffen die zij op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient te nemen en heeft haar processen op het gebied van bedrijfsrecherche, riskmanagement en cybersecurity onderworpen aan een Privacy Impact Assessment  (Gegevensbeschermingseffectbeoordeling ex artikel 35 AVG) op basis waarvan waar nodig aanvullende maatregelen zijn getroffen.

 

Datadragers in gebruik bij Stichting Onderzoeksbureau Integriteit, haar medewerkers en eventueel derde betrokken partijen zijn beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang.  De digitale datadragers waarop persoonsgegevens worden opgeslagen zijn voorzien van minimaal AES 128 encryptie.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@onderzoeksbureauintegriteit.nl .

 

 Constateren datalek

 

In geval van het ontdekken van een datalek zal Stichting Onderzoeksbureau Integriteit handelen conform de AVG en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. Stichting Onderzoeksbureau Integriteit zal daarnaast de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen.

 

Veendam, 12-08-2019

 

H.G. Bos

 

Stichting Onderzoeksbureau Integriteit

 

Neem contact op!

Waar vindt u ons en hoe kunt u contact opnemen?

Transportweg 96
9645 KX Veendam

Stuur ons een bericht